Noutati

 INFORMAȚII REFERITOARE LA ETAPA JUDEȚEANĂ A OLIMPIADEI DE ȘTIINȚE SOCIO-UMANE                                                         

VĂ comunicĂm urmĂtoarele informații referitoare la desfĂșurarea etapei județene a OLIMPIADEI DE ȘTIINȚE SOCIO-UMANE, din ziua de SÂMBĂTĂ, 11 MARTIE 2017 (cf. Calendarului oficial MEN):

 • Olimpiada de ÅŸtiinÅ£e socio-umane reprezintĂ un concurs de excelenÅ£Ă care se adreseazĂ

elevilor cu aptitudini, înclinaÅ£ii ÅŸi interese deosebite în domeniul ÅŸtiinÅ£elor socio-umane. Disciplinele de concurs sunt: educaÅ£ie civicĂ (ciclul primar), culturĂ civicĂ (ciclul gimnazial), logicĂ, argumentare și comunicare, psihologie, sociologie, economie, filosofie (ciclul liceal)

 • La olimpiada de culturĂ civicĂ (ciclul gimnazial), la toate etapele, elevii participĂ în

cadrul echipajelor formate din doi elevi din clasele a VII-a sau a VIII-a, din cadrul aceleiaÅŸi unitĂÅ£i ÅŸcolare (echipajele pot fi omogene, respectiv câte doi elevi din clasa a VII-a sau doi elevi din clasa a VIII-a sau neomogene, respectiv un elev din clasa a VII-a ÅŸi un elev din clasa a VIII-a).

 • La olimpiada de ÅŸtiinÅ£e socio-umane (ciclul liceal), la toate etapele, elevii participĂ

individual, indiferent de anul de studiu în care se aflĂ ÅŸi de forma de învĂÅ£Ământ pe care o urmeazĂ (zi, seral, frecvenÅ£Ă redusĂ).

 • Proba scrisĂ se va susține la Liceul Teoretic ”Miron Costin” Iași, începând cu ora

10.00 și:

 1. pentru olimpiada de culturĂ civicĂ, durata probelor de concurs este de 2 ore. În cadrul

olimpiadei de educaÅ£ie civicĂ ÅŸi a olimpiadei de culturĂ civicĂ, membrii unui echipaj pot colabora pe parcursul întregului timp de lucru acordat.

 1. Pentru toate etapele, pentru olimpiada la disciplinele socio-umane de la nivelul

ciclului liceal, durata probelor de concurs este de 3 ore.

 • Listele finale cu elevii participanți și repartizarea acestora în sĂli vor fi postate pe site-

ul și la avizierul școlii organizatoare, vineri, 10 martie 2017, ora 16.00. Intrarea elevilor în sĂlile de concurs se va face în intervalul orar 9.00-9.30, pe baza unui act de identitate (carte de identitate, carnet de elev, certificat de naștere în cazul celor cu vârsta sub 14 ani)

 • Lucrarea se redacteazĂ cu pix sau stilou cu cernealĂ albastrĂ.
 • Este interzisĂ intrarea în salĂ cu orice sursĂ de informare, respectiv mijloace de

comunicare: telefon, tabletĂ, manuale, dicționare, notițe, însemnĂri etc.

 • Rezultatele inițiale vor fi afișate pe site-ul și la avizierul Liceului Teoretic ”Miron
 • Costin” Iași dupĂ finalizarea evaluĂrii, în ziua de sâmbĂtĂ, 11 martie 2017 (dupĂ ora

21.00).

 • Eventualele contestații pot fi depuse în ziua de luni, 13 martie 2017, în intervalul orar

8.00-14.00, la secretariatul Liceului Teoretic ”Miron Costin” Iași, urmând ca rezultatele la contestații și rezultatele finale sĂ fie afișate în aceeași zi (13 martie 2017), dupĂ ora 21.00. În conformitate cu Metodologia-cadru de organizare și desfĂșurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activitĂților cuprinse în calendarul activitĂților educative, școlare și extrașcolare, Anexa 1, elevii pot contesta numai punctajul inițial al propriei lucrĂri scrise. Înainte de depunerea contestației, elevul poate solicita sĂ-și vadĂ propria lucrare, în prezența unui membru al comisiei județene de organizare și evaluare (în intervalul 15.00-16.00).

 • În conformitate cu Regulamentul de organizare și desfĂșurare a olimpiadei de științe

socio-umane, Selecția elevilor, art. 4.c, se calificĂ de la etapa județeanĂ pentru  etapa naționalĂ echipajul (ciclul gimnazial-culturĂ civicĂ) ÅŸi elevi individual (ciclul liceal-disciplinele logicĂ, argumentare și comunicare, psihologie, sociologie, economie, filosofie) în urmĂtoarele condiÅ£ii:

- nota minimĂ obÅ£inutĂ-9 (nouĂ)

- pentru disciplina culturĂ civicĂ (ciclul gimnazial), echipajul clasat pe locul I (premiul I) la etapa judeÅ£eanĂ.

- pentru disciplinele logicĂ, argumentare și comunicare, psihologie, sociologie, economie, filosofie, elevii clasaÅ£i pe locul I (premiul I) la etapa judeÅ£eanĂ, la disciplinele logicĂ, argumentare și comunicare, psihologie, sociologie, economie, filosofie.

 • Fiecare judeÅ£ poate fi reprezentat la etapa naÅ£ionalĂ de o lucrare pentru disciplina

educaÅ£ie civicĂ, un echipaj pentru disciplina culturĂ civicĂ ÅŸi un numĂr de maxim 5 elevi la ciclul liceal, câte unul pentru fiecare disciplinĂ ( în total un numĂr de maxim 7 elevi vor putea realiza deplasarea)

 • În situaÅ£ia necalificĂrii lucrĂrii/lucrĂrilor (ciclul primar), a elevilor la nivelul

echipajelor (ciclul gimnazial) sau individual (ciclul liceal), datoritĂ neobÅ£inerii notei minime 9 sau a lipsei de concurenÅ£i la unele discipline, locurile rĂmase neocupate nu se redistribuie pentru celelalte discipline.

 

Atragem atenția cĂ, elevii care nu figureazĂ în listele transmise organizatorilor la termenul indicat prin adresa nr. 102/09.01.2017, nu vor putea participa la aceastĂ competiție.

VĂ mulțumim pentru colaborare și vĂ dorim succes!